ติดต่อเรา
 
งานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์-ทานตะวันคืนถิ่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
อาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยศรี โทร. 087-066-2181
คุณกฤษดา สุวรรณการณ์ โทร. 089-870-4656
 
e-mail : Tantawan.tsu@gmail.com